Alkohole:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podawanie napojów alkoholowych (PDF, 28 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (PDF, 27 KB)

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF, 30 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF, 27 KB)

Działalność gospodarcza:

Wniosek wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (PDF, 100 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (PDF, 101 KB)

Urząd Stanu Cywilnego:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (PDF, 21 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (PDF, 22 KB)

Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego (PDF, 21 KB)

Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania (PDF, 12,8 KB)

Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (PDF, 23 KB)

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (PDF, 20 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (PDF, 25 KB)

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego (PDF, 37 KB)

Podatki i opłaty lokalne:

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (obowiązuje do 30.06.2019 r.) (PDF, 124 KB)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (obowiązuje do 30.06.2019 r.) (PDF, 126 KB)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obowiązuje do 30.06.2019 r.)(PDF, 158 KB)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje do 30.06.2019 r.)(PDF, 180 KB)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje do 30.06.2019 r.)(PDF, 141 KB)

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (obowiązuje od 1.07.2019 r.) (ZIP, 648 KB)

INFORMACJA O LASACH (obowiązuje od 1.07.2019 r.) (ZIP, 553 KB)

INFORMACJA O GRUNTACH (obowiązuje od 1.07.2019 r.)(ZIP, 600 KB) 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obowiązuje od 1.07.2019 r.) (ZIP, 478 KB)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje od 1.07.2019 r.) (ZIP, 512 KB)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (obowiązuje od 1.07.2019 r.) (ZIP, 413 KB)

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ oraz załączniki:

Planowanie Przestrzenne:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (PDF, 380 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie studium zagospodarowania przestrzennego (PDF, 440 KB)

Drogi:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (PDF, 263 KB)

Wniosek o wydanie decyzji w celu naliczenia opłat za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej (PDF, 20 KB)

Obrót Mieniem Komunalnym, Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Obrona Cywilna:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (PDF, 137 KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDF, 33 KB)

Karta informacyjna przedsięwzięcia (PDF, 45 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (PDF, 41 KB)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDF, 35 KB)

Pracownicy młodociani

Instrukcja wypełniania formularza (PDF, 311 KB)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (PDF, 47 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 46 KB)

Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDF, 30 KB)

Załącznik do wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDF, 26 KB)

Oświadczenie majątkowe radnego gminy:

Oświadczenie majątkowe radnego gminy – Wzór do wydruku (PDF, 55 KB)

Oświadczenie majątkowe radnego gminy (DOC, 75 KB)

 Świadczenia rodzinne

Strona internetowa serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

Na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć informacje o następujących świadczeniach:

Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (300+)

Świadczenie wychowawcze

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek rodzinny

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”