KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące ponownego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański, w wyniku przeprowadzenia ponownej diagnozy.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański.

 

Jednym z pierwszych elementów procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w której wykorzystane są obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (dalej ustawa).

Obszar zdegradowany został poprzednio wyznaczony w wyniku przeprowadzonej diagnozy w 2016r., w chwili obecnej dokonano diagnozy po raz kolejny, analizując stan obecny, wyznaczono tym samym po raz kolejny obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Bytom Odrzański. Obszary te wyznaczono w oparciu o metodologię opisaną w ww. diagnozie, analizując weryfikowalne mierniki dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Wyniki tej diagnozy zaprezentowane zostały w załączonym materiale. Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wyznaczone obecnie pokrywają się z granicami obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wyznaczonych w 2016r., jednakże zgodnie z rygorem cytowanej wyżej ustawy o rewitalizacji, w chwili obecnej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznacza się uchwałą Rady Gminy, która będzie stanowić akt prawa miejscowego, i której treść należy wcześniej poddać konsultacjom społecznym.

W chwili obecnej Gmina Bytom Odrzański jest na etapie konsultacji przedmiotowej uchwały. Bardzo istotna jest tutaj opinia i uwagi mieszkańców gminy w tym zakresie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej diagnozy oraz z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański, stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy gminy,
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• organy władzy publicznej,
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 04.10 do 02.11.2023 r.

FORMY KONSULTACJI:

  1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.

Ankieta dostępna od dnia 26 września 2023 r. na stronie internetowej gminy https://www.bytomodrzanski.pl/home/  w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Wypełnione ankiety można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl ,
  • w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim w godzinach urzędowania,
  • w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego otwarcia,
  • pocztą na adres – Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański

 

  1. Spotkania indywidualne z mieszkańcami i zbieranie uwag w Punkcie Konsultacyjnym.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, w pokoju nr 25. Czynny w poniedziałek w okresie trwania konsultacji w godzinach 8.00-9.00 i 14:00 – 16:00.

 

  1. Spotkanie z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury w Bytomiu Odrzańskim, Aleja Złotej Jesieni 1, w dniu 23.10.2023 r. o godz. 17.00

  1. Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami.

Wywiady bezpośrednie z mieszkańcami prowadzone będą na terenie miasta, w dniach
18.10.2023 r., 19.10.2023 r.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą uwzględniane.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ogłoszenie

ANKIETA

Projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (1)

Załącznik nr 1_diagnoza

Załącznik nr 2_mapa

 

Sprawozdanie z konsultacji – obszary ost

DIAGNOZA_Bytom Odrzański_GPR_28122023 ost