Honorowi obywatele

Uchwałą nr XIV/118/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr XIV/118/2012 z 26 kwietnia 2012 roku Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Wadimowi Tyszkiewiczowi – Prezydentowi Nowej Soli

Uzasadnienie

Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego jest symbolicznym podziękowaniem złożonym na ręce Prezydentowi Nowej Soli, Panu Wadimowi Tyszkiewiczowi, za ogromną pracę, jaką wykonał wraz ze współpracownikami przy realizacji projektu pod nazwą „Odra dla Turystów 2014…” Pan Prezydent Wadim Tyszkiewicz pełni rolę lidera tej historycznej dla miasta inwestycji, która została zrealizowana z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej

Uchwałą nr XX/153/05 z dnia 9 września 2005 roku Uchwała nr XX/153/05 z 9 września 2005 roku (pdf, 30kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Maciejowi Kałuskiemu – członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego przyznano w szczególności za: prowadzenie polityki regionalnej, która uwzględnia potrzeby i interesy tak małych jednostek samorządowych jak Gmina Bytom Odrzański oraz za pracę i działalność na rzecz społeczeństwa i miasta Bytomia Odrzańskiego.

Uchwałą nr XX/152/05 z dnia 9 września 2005 roku Uchwała nr XX/152/05 z 9 września 2005 roku (pdf, 30kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Panu Andrzejowi Bocheńskiemu – Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego przyznano w szczególności za: prowadzenie polityki regionalnej, która uwzględnia potrzeby i interesy tak małych jednostek samorządowych jak Gmina Bytom Odrzański oraz za pracę i działalność na rzecz społeczeństwa i miasta Bytomia Odrzańskiego.

Uchwałą nr VIII/48/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku Uchwała nr VIII/48/07 z 15 czerwca 2007 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Pani dr Elżbiecie Marszałek- Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie.

Uzasadnienie

W dniu 4 lipca 2007 r. zostanie otwarta przystań rzeczna w Bytomiu Odrzańskim realizowana z udziałem środków pomocowych w ramach programu Interreg IIIA. Główną inicjatorką budowy przystani jest Pani dr Elżbieta Marszałek.

Działania Pani dr Elżbiety Marszałek na rzecz rzeki Odry poprzez m. in. organizowanie od 11 lat międzynarodowej ekspedycji wodnej „Flis Odrzański” znacząco przyczyniły się do rozpoczęcia budowy przystani rzecznej. Pani Elżbieta poprzez swoje zainteresowania, pasję i upór zwróciła uwagę na możliwość turystycznego wykorzystania Odry, tworząc wcześniej odpowiednie warunki techniczne w porcie.

Pani Elżbieta marszałek z wykształcenia magister geografii (1968), od 1996 r. doktor nauk ekonomicznych. Nauczycielka geografii i geografii turystycznej, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, a od 2001 r. rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana za działalność i pracę naukową. Autorka wielu książek, artykułów i recenzji wydawniczych na temat gospodarki morskiej, geografii, turystyki, wychowania i dydaktyki.

To osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i naukową przyczynia się do najlepszej promocji Bytomia Odrzańskiego.

Uchwałą nr XV/116/08 z dnia 20 czerwca 2008 roku Uchwała nr XV/116/08 z 20 czerwca 2009 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Sławomirowi Moździochowi.

Uzasadnienie

We wrześniu 2008 r. w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się kolejna, VIII już, konferencja naukowa, realizowana w ramach archeologicznych Spotkań Bytomskich.
Międzynarodowe konferencje, których organizatorem od 1993 r. jest Pan Sławomir Moździoch, gromadzą historyków i archeologów, a także naukowców innych specjalności, interesujących się tematyką wczesnego średniowiecza Europy Środkowej. Ich efektem są wydawane drukiem kolejne tomy „Spotkań Bytomskich”, zawierające materiały z odbytych konferencji naukowych.

Sławomir Moździoch związany jest z Bytomiem Odrzańskim od 1984 r., od kiedy prowadzi badania archeologiczne na terenie byłego grodziska kasztelańskiego i obecnego miasta. Wyniki badań publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, krajowych i zagranicznych, m.in. w „Informatorach Archeologicznych”, „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych” oraz w książkach, m.in. w obszernym opracowaniu pt. „Castrum Munitissimum Bytom”.

Ogółem opublikował ponad 80 prac naukowych. Od 1992 roku był współredaktorem naszego lokalnego miesięcznika „Obserwator Odrzański”, w którym zamieszczał ciekawe informacje o przeszłości ziemi bytomskiej i jej mieszkańcach.
Uczestniczył również w przygotowaniu pierwszej monografii Bytomia Odrzańskiego, wydanej w 2000 roku, w której zamieścił rozdział „Ziemia bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu”.

Pan Sławomir Moździoch ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku archeologii, w maju 1980r. W październiku 1980r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Histo-rii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Publiczna obrona pracy doktor-skiej odbyła się 20 listopada 1987r.

Od roku 1999 prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu historii starożytnej ziem polskich w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Od stycznia 2002 roku pełni funkcję kierownika Oddziału wrocławskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Wielokrotnie wyróżniany działalność nagradzany za działalność i pracę naukową.

Z całym przekonaniem można stwierdzić, że dr Sławomir Moździoch w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. To osoba, która poprzez swoją pracę zawodową i naukową przyczynia się do najlepszej promocji Bytomia Odrzańskiego.

Uchwałą nr XXV/186/08 z dnia 14 lipca 2009 roku Uchwała nr XXV/186/09 z 14 lipca 2009 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Pani Christel Hoffmann.

Uzasadnienie
Pani Christel Hoffmann związana jest z Bytomiem Odrzańskim od 1997r. kiedy to przyjechała po raz pierwszy z pomocą rzeczową dla powodzian.
Jej zasługi dla tworzenia właściwego klimatu współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, kultury, sportu, wspierania współpracy pomiędzy stowarzy-szeniami i zrzeszeniami, wymiany doświadczeń w pracy samorządów lokalnych są niepodważalne.
Z całym przekonaniem mozna stwierdzić, że Christel Hoffmann w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. To osoba, która poprzez swoją długoletnią pracę przyczynia się budowy pełnej zaufania współpracy międzynarodowej.

Uchwałą nr XXV/185/09 z dnia 14 lipca 2009 roku Uchwała nr XXV/185/09 z 14 lipca 2009 roku (pdf, 15kb) Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Księdzu Kanonikowi Tadeuszowi Szewczykowi.

Uzasadnienie
Ks. Tadeusz Szewczyk związany jest z Bytomiem Odrzańskim od 28 listopada 1976r., od kiedy rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii pw. św.Hieromina w Bytomiu Odrzańskim.
Jego zasługi dla tworzenia powojennej historii naszego miasta, kształtowaniu świadomości jego mieszkańców i rozwoju parafii są niepodważalne. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że ks. proboszcz Tadeusz Szewczyk w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. To osoba, która poprzez swoją długoletnią pracę duszpasterską przyczynia się budowy tożsamości lokalnej mieszkańców Bytomia Odrzańskiego i ma swój udział w jego rozwoju.

Uchwałą nr XXii/216/2018 z dnia 26 KWIETNIA 2018 Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim nadała tutuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego Pani Elżbiecie Annie Polak.

Uzasadnienie
Pani Elżbieta Anna Polak, polityk i samorządowiec, była burmistrz Małomic, wicemarszałek województwa lubuskiego, od 29 listopada 2010 r. Marszałek Województwa Lubuskiego. ,
Pani Marszałek prowadzi politykę regionalną uwzględniającą potrzeby i znaczenie najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki jej działaniom, podział środków unijnych prowadzony jest w sposób umożliwiający realizację „historycznych” zadań w gminie.
Pani Elżbieta Anna Polak w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Bytomia Odrzańskiego. Jej działalność samorządowa wspierała rozwój gminy Bytom Odrzański, służyła kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego i stanowiła podstawę zmian zachodzących w naszym samorządzie.