Zakończono projekt pt.:

„Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 q ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura Społeczna” Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych” Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 20 880 598,93 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 19 609 160,71 PLN

Kwota dofinansowania: 16 667 786,43 PLN

Główny cel projektu to:

Ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym Stare Miasto w Bytomiu Odrzańskim oraz wzmocnienie jego wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych

 Osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

– budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 5 340,85 m2,
– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt.,
– liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
– liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 33 szt.,
– otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 7 042 m2,
– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 5,44 ha

 Projekt obejmował:

1.Budowę żłobka,
2.Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej – ul. Kożuchowska 15,
3.Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 26 kamienic,
4.Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła
5.Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp dla Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 9
6.Zagospdoarowanie Rynku Miejskiego
7.Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim
8.Budowę Centrum Obsługi Pasażerów
9.Rewaloryzację historycznego parku miejskiego przy ul. Mickiewicza
10.Przebudowę budynku przy ul. Nowe Miasto
11.Zakup maseczkomatu i defibrylatora
12.Zakup i wdrożenie systemu TOTUPOINT wraz z utworzeniem parkingu przy punkcie szczepień
13.Zakup i instalacja infokiosku