Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim informuje o sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne Rady:
  • Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XXXIV/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku,
  • Zatwierdzenie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr XXXV/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku,
  • Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwał w/s:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2024 rok,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2024-2033,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane
   z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1435F ul.Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański,
  • udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką,
  • udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z przynależnościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
  • kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych powstałych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Bytom Odrzański Spółka z o. o. w Zielonej Górze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański,
  • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2024-2030,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2024 roku,
  • uchwalenia statutów sołectw Gminy Bytom Odrzański.
 3. Sprawy różne:
  • Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonej kontroli.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Zbigniew Pazur