I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2024 r.

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1870-informacja-o-wyniku-przetargu-nieograniczonego