I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego  podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu.

Bytom Odrzański, dnia 12.01.2024 r.

 

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1789-informacja-o-wyniku-przetargu