I N F O R M A C J A

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.)
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1778-2023-12-22-09-07-30