Urząd Miejski
Dentobus PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 maja 2018 12:19

8 maja dentobus-850x478 proc (wtorek) w godz. 900-1400 przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej będzie stacjonował DENTOBUS, w którym w ramach programu NFZ będą wykonywane przeglądy stomatologiczne oraz leczenie zachowawcze i profilaktyczne uczniom szkoły i przedszkola. UWAGA! Dziecko musi mieć zgodę rodziców!

 
Zapraszamy PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 kwietnia 2018 09:45

OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO"

INSCENIZACJA PATRIOTYCZNA

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bytomia Odrzańskiego, szczególnie rodziców, babcie oraz dziadków uczniów na inscenizację patriotyczną w wykonaniu naszej młodzieży szkolnej.

Dom Kultury, czwartek 26.04.2018, godz. 17.30

2018.04.26 - KONSTYTUCJA 3 MAJA - PLAKAT

 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 kwietnia 2018 08:44

Gmina Bytom Odrzański, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 

Poniżej do pobrania pełna treść komunikatu.

Załączniki:
Pobierz ten plik (POIS_nieprawidlowosci_i_naduzycia.pdf)POIS_nieprawidlowosci_i_naduzycia.pdf[ ]197 Kb
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018 09:17

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim ogłasza konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej lub dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim od dnia 1 września 2018r. (szacunkowa liczba obiadów 80 sztuk).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 388 41 49 w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.

Oferenci mogą zapoznać się z warunkami lokalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 10 maja 2018r. w sekretariacie szkoły (ul. Kościelna 9, 67-115 Bytom Odrzański). Rozmowy z oferentami odbędą się w dn. 11.05.2018r., w gabinecie dyrektora szkoły (godziny spotkań zostaną ustalone w kontakcie telefonicznym).

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis koncepcji prowadzenia działalności (w tym proponowana cena obiadu i dzierżawy);
 2. Informacje o dotychczasowym doświadczeniu w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej;
 3. Przykładowe jadłospisy (zgodne z aktualnym stanem prawnym);
 4. Referencje (mile widziane);
 5. Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu

Dyrektor Szkoły Podstawowej

/-/ Stefania Mirecka

 
Komunikat skierowany do hodowców trzody chlewnej PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:19

 

UWAGA! Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzane będą w każdym gospodarstwie utrzymującym świnie!!!

Kontroli podlegać będą zagadnienia bioasekuracji i zagadnienia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Niespełnienie wymagań wiąże się z wydaniem decyzji o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U2018,poz.360).

Świnie muszą być trzymane w oddzielnych pomieszczeniach, przed wejściem i wyjściem muszą być wyłożone i systematycznie nasączane maty dezynfekcyjne.

Nowe przepisy nakazują karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji:

1.            rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

2.            rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

3.            spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu

Konieczne jest mycie i odkażanie rąk, czyszczenie i odkażanie obuwia, stosowanie odzieży ochronnej, a także czyszczenie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do obsługi trzody.

Wybieg dla świń utrzymywanych w systemie otwartym musi być zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem.

Zakazane jest wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Zakazane jest także wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Przykładowe wzory rejestrów i więcej informacji na stronie www.piwnowasol.pl

 
Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 kwietnia 2018 08:35

 

Natura2000 Projekt „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański” został zgłoszony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej i dostał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

- typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

- podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Planowany okres realizacji: 2018 – 2020

 

Beneficjent:  Gmina Bytom Odrzański

 

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków:  Nadleśnictwo Nowa Sól, Nadleśnictwo Głogów.

 

Cel:  

 1. Ochrona cennych przyrodniczo Obszarów Nowosolskiej Doliny Odry i Specjalnego Obszaru Siedlisk Kozioróg w Czernej.
 2. Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie chronionych gatunków pachnicy dębowiej i kozioroga dębosza.
 3. Kształtowanie warunków do trwałego zachowania lasów łęgowych i łąk selernicowych (91E0, 91F0, 6440) - unaturalnienie poprzez odtworzenie zasobów martwego drewna oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, koszenie łąk selernicowych.
 4. Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze interwencji w celu zmniejszenia niekontrolowanej presji turystycznej na obszary chronione siedlisk przyrodniczych (91E0, 91F0, 6440).
 5. Rozwój zielonej infrastruktury.
 6. Działalność edukacyjna adresowana do młodzieży szkolnej - "Zielona Szkoła na obszarze Natura 2000".
 7. Stworzenie korytarzy ekologicznych dla dendrofilnych owadów.
 8. Program badawczy - "Program Ochrony Aktywnej Pachnicy Dębowej i Kozioroga Dębosza nad środkową Odrą".

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 3.219.847,25 zł

 

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 2.736.870,16 zł.

 

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze spec. ochr. ptaków Dolina Środkowej Odry PLB 080004 i spec. obszarze ochr. siedlisk Nowosolska Dolina Odry PLH 080014 na terenach Nadleśnictwa Nowa Sól i gm. Bytom Odrz; woj.lubuskie i na PLH 020100 Kozioróg w Czernej na terenach Nadleśnictwa Głogów; woj. dolnośląskie. Celami projektu są: *ochrona in-sit. gatunków zagrożonych wyginięciem - pachnica dębowa i kozioróg dębosz,*wzmocnienie mechanizmów służących ochronie siedlisk przyrodniczych - lasy łęgowe,* program badawczy i opracowanie planu ochrony pachnicy dębowej i gatunków powiązanych,* rozwój zielonej infrastruktury,* przeciwdziałanie zjawiskom i czynnikom powodującym spadek różnorodności biologicznej w szczególności zmniejszenie presji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego, na chronione siedliska,* edukacja ekologiczna,* ochrona ex-situ gatunków zagrożonych poprzez Pogotowie Pachnicowe, *w ramach projektu planuje się w oparciu o wykonaną "Ocenę zasobów chronionych owadów związanych z sędziwymi egzemplarzami drzew w obszarze Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry na terenie gm. Bytom Odrzański": odtworzenie i ochronę siedlisk pachnicy dębowej i kozioroga dębosza *wzmocnienie ciągłości i siedliska poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, *eliminację obcych gatunków inwazyjnych i odtworzenie zasobów martwego drewna w obrębie lasów łęgowych, usuwanie drzew i krzewów z obszaru łąk selernicowych i usuwanie podszytu i podrostu (korytarze ekologiczne), * założenie na pow. 10 ha "Parku Nauk Przyrodniczych", wyznaczenie i budowę ścieżek pieszo-rowerowych w celu przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 91E0, 91F0 i 6440, * budowa ekologicznych miejsc postojowych oraz wstawianie urządzeń małej architektury, *rewitalizacja Traktu Pruskiego Etap II.

 
Nabór urzędników wyborczych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2018 13:21

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze prowadzi nabór na stanowisko urzędnika wyborczego. Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/wybory/79-wybory-samorzdowe-2018/915-2018-03-29-11-19-50

 
Zapraszamy na szkolenie komputerowe PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 13:16

20180316plakat-eobywatel

 
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Informacja o wyłączeniu mostu z ruchu (Grodziec Mały) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 marca 2018 11:39
Informujemy, że w okresie od 6 marca do 31 sierpnia 2018 roku na obiekcie mostowym w ciagu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 32+830 w poblizu miejscowosci Grodziec Mały wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Polegała ona będzie na całkowitym wyłaczeniu obiektu z ruchu kołowego i pieszego oraz na wprowadzeniu oznakowania informującego o zamknięciu drogi i trasie objazdu.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 29