Urząd Miejski
Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 maja 2010 13:38

Zarządzenie nr 8/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego – Kierownika Urzędu

z dnia 4 maja 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Na podstawie art.78b ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1 1.Wyznaczam na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański słupy i tablice ogłoszeniowe do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w następujących miejscach:

a) miasto Bytom Odrzański:

- słup przy skrzyżowaniu ul.Dworcowej z ul.Mickiewicza,

- tablica przy ul.Dworcowej naprzeciw Komisariatu Policji,

- brama przy ul.Kożuchowskiej – wjazd na podwórko Urzędu Miejskiego.

b) gmina Bytom Odrzański – tablice ogłoszeniowe wskazane przez sołtysów
w miejscowościach: Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Tarnów Bycki, Wierzbnica.

2. Dodatkowo do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych wyznaczam tablicę informacyjną w Urzędzie Miejskim oraz witrynę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 maja 2010 13:07

OGŁOSZENIE

 

W związku ze spodziewaną w dniu 25 maja br. (wtorek) falą powodziową na wysokości Bytomia Odrzańskiego należy liczyć się z możliwością podtopień z rzeki Odry, jak również przesiąków wód gruntowych.
Właściciele zakładów pracy, budynków mieszkalnych i gospodarskich znajdujących się w pobliżu Odry, na tzw. terenach zalewowych, tj. ul. Głogowska przy Cynkmecie, ul. Spacerowa, Oś. Rybackie, ul. Sportowa, teren ogródków działkowych, Tarnów Bycki, powinni przystąpić do ich zabezpieczenia. Samochody, maszyny rolnicze oraz zwierzęta gospodarskie profilaktycznie przemieścić na tereny bezpieczne.
Nie ma stuprocentowej prognozy, jakiej wysokości i długości fala kulminacyjna będzie przepływać przez naszą gminę i jakie zagrożenie przyniesie. Wały przeciwpowodziowe są monitorowane przez wyznaczone służby do odwołania.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 6 oraz pod numerami telefonów 68 388 40 22 oraz 508 527 928.
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie zauważonych zagrożeń pod ww. numerami.
Służby i straże są w gotowości do działania na wypadek zagrożenia podtopieniami lub powodzią.
Wyznaczyłem jako miejsca do ewakuacji sprzętów i wyposażenia dla Bytomia Odrzańskiego siedzibę ZGK przy ul. Młyńskiej, dla mieszkańców Tarnowa Byckiego świetlice wiejskie w Byczu i Tarnowie Byckim.

 

 

Bytom Odrzański, dnia 21 maja 2010 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/

Jacek Sauter

 

 
Formularze PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lutego 2010 15:32

 

Alkohole
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / podawanie napojów alkoholowych*
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż nalpojów alkoholowych
3. Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Działalność gospodarcza
1. Wniosek wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Urząd Stanu Cywilnego
1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego
4. Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
5. Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
6. Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
8. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
Podatki i opłaty lokalne
1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNYśro
4. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
5. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
7. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Planowanie Przestrzenne
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Drogi
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
2. Wniosek o wydanie decyzji w celu naliczenia opłat za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej
Obrót Mieniem Komunalnym, Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Obrona Cywilna
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniosek
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia procedura, Zakres
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wniosek
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wniosek
Pracownicy młodociani
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Instrukcja wypełniania formularza
Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
1. Wzór do wydruku
2. Formularz elektroniczny
 
Ważne dokumenty PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lutego 2010 15:29
Ważne dokumenty
Program Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022
Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022
Strategia Bytomia Odrzańskiego
Plan Rozwoju Lokalnego
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BYTOM ODRZANSKI na lata 2009-2013
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2017
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2032
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2014-2018 + prezentacja
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2010-2014
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2006-2010
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2002-2006
Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 1998-2002
Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza. Gmina Bytom Odrzański
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bytom Odrzański
STRATEGIA ROZWOJU NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
 
Jednostki organizacyjne gminy PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 listopada 2009 14:13
Jednostki organizacyjne gminy
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Młyńska 16
67-115 Bytom Odrzański
tel. 68/388 40 57
Dyrektor Antoni Bernat
Informacje
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
al. Złotej Jesieni 1
67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-170-01-59

tel. 68/388 40 32

Dyrektor Ryszard Ryczkowski

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-171-64-10

tel. 68/388 40 22 w. 20, 21 i 22

Kierownik Teresa Czujwid
Renata Murzyn - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4.

Biblioteka Publiczna
ul. Kożuchowska 15
67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-199-31-15
tel. 68/388 49 52

Dyrektor Janina Czechanowska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www: bp.bytomodrzanski.pl

5. Szkoła Podstawowa
im. Józefa Wybickiego
ul. Kościelna 9
67-115 Bytom Odrzański
tel. 68/388 41 49
Dyrektor Stefania Mirecka
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Przedszkole Publiczne
ul. Dworcowa 19
67-115 Bytom Odrzański
tel. 68/388 40 45
Dyrektor Renata Lenart
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Referaty i samodzielne stanowiska PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 listopada 2009 14:01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. -->
PokójImię i nazwiskoStanowiskoReferate-mail
6 Jacek Sauter Burmistrz - -
6 Wiesława Skrobacz Sekretarz Gminy - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
15 Arleta Korol Skarbnik Gminy - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
14 Dorota Zielonka stanowisko d.s. księgowości budżetowej Referat Finansów i Budżetu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
14 Renata Duber stanowisko d.s wymiaru podatku Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
14 Elżbieta Tęcza stanowisko d.s. księgowości podatkowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10 Dorota Kaszubska stanowisko d.s. obrotu mieniem komunalnym - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10 Tomasz Siekierkowski stanowisko d.s. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4 Adrian Niżnikowski stanowisko d.s. inwestycji - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
16 Maria Maćkowiak Stanwisko ds. obywatelskich - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6 Joanna Paszkowska Stanowisko d.s. organizacyjnych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4 Anna Radosz stanowisko d.s. gospodarki komunalnej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4 Monika Pelc stanowisko d.s. zamówień publicznych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
12 Aneta Biajgo

stanowisko d.s. planowania przestrzennego

z-ca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
13 Tomasz Chmielewski stanowisko d.s. kultury, sportu i turystyki - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
17 Mariusz Sękalski Inspektor Straży Miejskiej - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10 Elżbieta Grzesiak

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Stanowisko d.s. obsługi Rady Miejskiej

- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Podstawowe dane PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 listopada 2009 12:16

Urząd Miejski
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-10-04-968, REGON 000528729

telefon: +48 68 388 40 22, fax +48 68 388 40 26

konto:
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, Oddział w Bytomiu Odrzańskim
46 96740006 0010 0023 0739 0001

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 800 - 1600
wtorek - piątek 700 - 1500

 
KONTAKT PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 22:25

Urząd Miejski
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-10-04-968, REGON 000528729

centrala: +48 68 388 40 22, fax +48 68 388 40 26
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz: Jacek Sauter
Sekretarz Gminy: Wiesława Skrobacz
Skarbnik Gminy: Arleta Korol

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 29 z 29