Urząd Miejski
Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI) - środki ostrożności PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 stycznia 2020 14:43

doc01563020200123133936 001

doc01563120200123134038 001

doc01563220200123134100 001

doc01563320200123134116 001

 
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 stycznia 2020 08:35

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
 • obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/15 z dnia 09 stycznia 2020 r. znajduje się tutaj: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 stycznia 2020 14:18

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki Powierzchnia nieruchomościhai oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów NumerKW Położenienieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jejzagospodarowania
Cenanieruchomościw zł  Wadiumw zł  Minimalna wysokość postąpieniaw zł 
6/7 0,2917RIIIb – 0,0401 ha,PsIV – 0,1640 ha,PsV – 0,0876 ha ZG1N/00063271/4 gminaBytom Odrzańskiobręb Bodzów Grunty orne i pastwiska.Przeznaczona na cele zagrodowe.Tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego
z przewagą zabudowy zagrodowej, obszar rozpoznania złoża soli
i lokalizacji kopalni soli oraz obiektów podziemnego magazynu węglowodorów.Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
36.420,00 3.642,00 370,00

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020r. o godz. 900 w pokoju nr 221 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 lutego 2020r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 7. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).
Bytom Odrzański, dnia 14.01.2020r.

 

 
XXVIII finał WOŚP PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 grudnia 2019 13:45

PLAKAT 011 WSZYSTKICH CHĘTNYCH 011

 
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 15:01

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 03.12.2019r.

 
Afrykański pomór świń u dzików (ASF) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 11:38
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego (http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/3163/"">Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 3163) Gmina Bytom Odrzański znalazła się w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików.
 
Na obszarze skażonym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań.
Więcej…
 
Mały strażak PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 grudnia 2019 14:34

Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim w listopadzie odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej. W ramach akcji „MAŁY STRAŻAK” pokazali uczniom, jak udzielić pierwszej pomocy oraz zademonstrowali sprzęt ratowniczy pozyskany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W prezentacjach, które druhowie OSP w Bytomiu Odrzańskim przeprowadzili dla uczniów klas IV – VI wzięło udział około 120 dzieci oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Strażacy wyjaśnili, jak prawidłowego wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz co należy zrobić w przypadku zatrzymania krążenia. Dzieci zapoznały się również ze sprzętem będącym na wyposażeniu Bytomskich strażaków, który pozyskali dzięki projektowi pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim” sfinansowanym w 90% przez WFOŚiGW
w Zielonej Górze.

 

 
Informacja nt. usuwania azbestu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 listopada 2019 10:07

Bytom Odrzański, dnia 22.11.2019 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Informuję, że Gmina Bytom Odrzański zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r.”, w ramach którego usunięto 5,68 Mg (438 m²) płyt eternitowych falistych.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w wysokości 3.495,24 zł, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2023”.

 

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Afrykański pomór świń (ASF) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 listopada 2019 09:25

W województwie lubuskim zdiagnozowano przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obecnie obszar skażony obejmuje teren starostwa wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wisusem ASF w związku z czym, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże jest dużym zagrożeniem dla gospodarstw rolnych, dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz nakazów i zakazów wydanych przez lokalne władze.

 

Informacjie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/aktualnosci_wydzialu/Afrykanski_pomor_swin_ASF_-_wazne_informacje/idn:20291.html

 
Obchody Święta Niepodległości PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 listopada 2019 12:15

2019 XI 11 - PLAKAT 011

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 października 2019 15:41

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

99/52

 

0,4490

 

B – tereny mieszkaniowe

 

ZG1N/00020107/1

 

miasto

Bytom Odrzański

ul.  Sadowa

 

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności.  Przeznaczona do sprzedaży pod budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w tym miejscami parkingowymi i billboardem reklamowym 
oraz rozbiórki garażu.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
Dla nieruchomości wydano  decyzję Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o warunkach zabudowy
nr PP.6730.48.2018 z dnia 16.01.2019r. określającą warunki zabudowy dla w/w inwestycji.

Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do rozbiórki istniejącego budynku garażowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Bytomiu Odrzańskim i wybudowania nowego budynku garażowego o pow. użytkowej 80,08 m2 na sąsiedniej działce oznaczonej nr 99/53 zgodnie z warunkami zabudowy
i przygotowaną koncepcją budynku (do wglądu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim).

Nabywca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy notarialnej do zawarcia stosownego porozumienia
z właścicielem budynku o zasadach i terminach rozbiórki
i budowy nowego budynku garażowego.

 

 

323.500,00

+ 23 % VAT

 

 

32.350,00

 

3.240,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 29 listopada 2019r. o godz. 900 w pokoju nr 221  w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
  • -w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • -w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • -w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
  • -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • -że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • -że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.
 7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
 8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 10. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 11. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 29.10.2019r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 33