Urząd Miejski
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 października 2019 15:41

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

99/52

 

0,4490

 

B – tereny mieszkaniowe

 

ZG1N/00020107/1

 

miasto

Bytom Odrzański

ul.  Sadowa

 

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności.  Przeznaczona do sprzedaży pod budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w tym miejscami parkingowymi i billboardem reklamowym 
oraz rozbiórki garażu.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
Dla nieruchomości wydano  decyzję Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o warunkach zabudowy
nr PP.6730.48.2018 z dnia 16.01.2019r. określającą warunki zabudowy dla w/w inwestycji.

Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do rozbiórki istniejącego budynku garażowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Bytomiu Odrzańskim i wybudowania nowego budynku garażowego o pow. użytkowej 80,08 m2 na sąsiedniej działce oznaczonej nr 99/53 zgodnie z warunkami zabudowy
i przygotowaną koncepcją budynku (do wglądu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim).

Nabywca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy notarialnej do zawarcia stosownego porozumienia
z właścicielem budynku o zasadach i terminach rozbiórki
i budowy nowego budynku garażowego.

 

 

323.500,00

+ 23 % VAT

 

 

32.350,00

 

3.240,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 29 listopada 2019r. o godz. 900 w pokoju nr 221  w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
  • -w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • -w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • -w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
  • -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • -że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • -że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.
 7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
 8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 10. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 11. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 29.10.2019r.

 
Zmiany godzin otwarcia PSZOK PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 października 2019 00:00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. informuje, ze w okresie świąteczno-noworocznym zmiane uległy godziny otwarcia PSZOK:

- 21, 27 i 28 grudnia 2019 r. - czynny do godziny 14:00.

- 2 listopafa oraz 24 i 31 grudnia 2019 r. - nieczynny.

 

 
ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 października 2019 13:51

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zagrodowe.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 22.10.2019r.

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD BUDOWĘ KAMIENICY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 października 2019 13:48

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OGŁASZA PRZETARG

Na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta   Bytom Odrzański przy ul. Rynek i ul. Bolesława Krzywoustego, oznaczonej nr działek 270/2 (część) i 271/10 (część) o łącznej powierzchni 0,0220 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00020105/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalno-usługowego (kamienicy).

Nieruchomość leży w obszarze dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania  przestrzennego. Teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej z przewaga zabudowy wielorodzinnej, tereny usług i administracji, ciągi usługowe. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Dla terenu przeznaczonego pod dzierżawę wydano decyzję o warunkach zabudowy nr PP.6730.9.2019 z dnia 19.04.2019r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalno-usługowego na części działek 270/2 i 271/10 położonych w Bytomiu Odrzańskim.

Przetarg jest ograniczony ze względu na sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Po wybudowaniu kamienicy istnieje możliwość sprzedaży zabudowanego gruntu na rzecz dzierżawcy.

 

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 22 listopada 2019r. o godz. 900 w  Urzędzie  Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 (pokój nr 221).
 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści zł) netto plus 23 % podatku VAT.
 3. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wadium w wysokości 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy zł) należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
 5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 30 dni od daty przetargu.
 7. W przypadku uchylania się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 22.10.2019r.

 
Laboratorium Rejs 2019 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 października 2019 14:28

PLAKAT-mail

 
Komunikaty dot. jakości wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 października 2019 11:27

komunikat nr 60

 
Komunikaty dot. jakości wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
sobota, 12 października 2019 15:08

Nowe komunikaty PSSE w Nowej Soli dotyczące jakości wody na terenie gminy Bytom Odrzański.

Na terenie gminy (oprócz wsi Drogomil i Bodzów) woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

komunikat nr 59 jpg komunikat 58 jpg

 
Komunikat PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 października 2019 13:51

komunikat

 
ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 października 2019 12:38

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 08.10.2019r.

 
Przeprowadzka PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 sierpnia 2019 08:57

UWAGA11 proc

UWAGA21 proc

 
Dożynki gminne 2019 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 sierpnia 2019 09:18

20190824-dozynki1

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 32