Urząd Miejski
Komunikat skierowany do hodowców trzody chlewnej PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:19

 

UWAGA! Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzane będą w każdym gospodarstwie utrzymującym świnie!!!

Kontroli podlegać będą zagadnienia bioasekuracji i zagadnienia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Niespełnienie wymagań wiąże się z wydaniem decyzji o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U2018,poz.360).

Świnie muszą być trzymane w oddzielnych pomieszczeniach, przed wejściem i wyjściem muszą być wyłożone i systematycznie nasączane maty dezynfekcyjne.

Nowe przepisy nakazują karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji:

1.            rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

2.            rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

3.            spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu

Konieczne jest mycie i odkażanie rąk, czyszczenie i odkażanie obuwia, stosowanie odzieży ochronnej, a także czyszczenie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do obsługi trzody.

Wybieg dla świń utrzymywanych w systemie otwartym musi być zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem.

Zakazane jest wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Zakazane jest także wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Przykładowe wzory rejestrów i więcej informacji na stronie www.piwnowasol.pl

 
Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 kwietnia 2018 08:35

LogoUE

 

 

Natura2000

 

Projekt „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański” został zgłoszony do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej i dostał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

- działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

 

- typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

 

- podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Planowany okres realizacji: 2018 – 2021

 

Beneficjent:  Gmina Bytom Odrzański

 

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków:  Nadleśnictwo Nowa Sól, Nadleśnictwo Głogów.

 

Cel:  

 

  1. Ochrona cennych przyrodniczo Obszarów Nowosolskiej Doliny Odry i Specjalnego Obszaru Siedlisk Kozioróg w Czernej.
  2. Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie chronionych gatunków pachnicy dębowiej i kozioroga dębosza.
  3. Kształtowanie warunków do trwałego zachowania lasów łęgowych i łąk selernicowych (91E0, 91F0, 6440) - unaturalnienie poprzez odtworzenie zasobów martwego drewna oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, koszenie łąk selernicowych.
  4. Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze interwencji w celu zmniejszenia niekontrolowanej presji turystycznej na obszary chronione siedlisk przyrodniczych (91E0, 91F0, 6440).
  5. Rozwój zielonej infrastruktury.
  6. Działalność edukacyjna adresowana do młodzieży szkolnej - "Zielona Szkoła na obszarze Natura 2000".
  7. Stworzenie korytarzy ekologicznych dla dendrofilnych owadów.
  8. Program badawczy - "Program Ochrony Aktywnej Pachnicy Dębowej i Kozioroga Dębosza nad środkową Odrą".

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4.831.935,53 zł

 

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 4.107.145,19 zł.

 

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze spec. ochr. ptaków Dolina Środkowej Odry PLB 080004 i spec. obszarze ochr. siedlisk Nowosolska Dolina Odry PLH 080014 na terenach Nadleśnictwa Nowa Sól i gm. Bytom Odrz; woj.lubuskie i na PLH 020100 Kozioróg w Czernej na terenach Nadleśnictwa Głogów; woj. dolnośląskie. Celami projektu są: *ochrona in-sit. gatunków zagrożonych wyginięciem - pachnica dębowa i kozioróg dębosz,*wzmocnienie mechanizmów służących ochronie siedlisk przyrodniczych - lasy łęgowe,* program badawczy i opracowanie planu ochrony pachnicy dębowej i gatunków powiązanych,* rozwój zielonej infrastruktury,* przeciwdziałanie zjawiskom i czynnikom powodującym spadek różnorodności biologicznej w szczególności zmniejszenie presji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego, na chronione siedliska,* edukacja ekologiczna,* ochrona ex-situ gatunków zagrożonych poprzez Pogotowie Pachnicowe, *w ramach projektu planuje się w oparciu o wykonaną "Ocenę zasobów chronionych owadów związanych z sędziwymi egzemplarzami drzew w obszarze Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry na terenie gm. Bytom Odrzański": odtworzenie i ochronę siedlisk pachnicy dębowej i kozioroga dębosza *wzmocnienie ciągłości i siedliska poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych, *eliminację obcych gatunków inwazyjnych i odtworzenie zasobów martwego drewna w obrębie lasów łęgowych, usuwanie drzew i krzewów z obszaru łąk selernicowych i usuwanie podszytu i podrostu (korytarze ekologiczne), * założenie na pow. 10 ha "Parku Nauk Przyrodniczych", wyznaczenie i budowę ścieżek pieszo-rowerowych w celu przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 91E0, 91F0 i 6440, * budowa ekologicznych miejsc postojowych oraz wstawianie urządzeń małej architektury, *rewitalizacja Traktu Pruskiego Etap II.

 

Planowany efekt projektu.

 

Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie mechanizmów ochronnych dotyczących siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ograniczenie antropopresji turystycznej. W ramach projektu skoncentrowano się na:

 

1) Działaniach dotyczących dwóch gatunków podlegających najsilniejszemu rygorowi ochronnemu (pachnica i kozioróg) co pozwoli na zabezpieczenie znacznej części bogactwa biologicznego i funkcji ekosystemowych Obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014., Spodziewany efekt tych działań to:

 

*przywrócenie/wzmocnienie ciągłości ekologicznej między dwoma ostojami siedliskowymi nad Odrą (PLH020100 Kozioróg w Czernej PLH080014 Nowosolska Dolina Odry)

 

*stworzenie linii zadrzewień o charakterze alei tworzących skuteczne korytarze ekologiczne dla dendrofilnych owadów oraz ptaków, nietoperzy i innych organizamów,

 

* przywrócenie optymalnych warunków siedliskowych pachnicy i kozioroga (poprawa nasłonecznienia) dla ok. 200 drzew,

 

*realizacja działań naukowych projektu zostanie podsumowana w wydanej książce zawierajacej referaty z konferencji pn. "Program Ochrony Aktywnej Pachnicy Dęboowej i Kozioroga dębosza nad środkową Odrą", będącej naukowym podumowaniem podjętych działań ochronnych w kraju i Europie oraz może być wstępem do sporządzenia formalnego planu ochrony pachnicy i kozioroga w Polsce.

 

2) Kształtowanie warunków do trwałego zachowania lasów łęgowych (91E0, 91F0). Efektem ekologicznym przyjętych w projekcie działań będzie unaturalnienie lasów łęgowych poprzez odtworzenie zasobów martwego i rozkładającego się drewna oraz ochrona czynna w postaci zwalczania inwazyjnych gatunków obcych.

 

3) Powstrzymaniu degradacji i przeobrażenia łąk selernicowych (6440) poprzez usunięcie krzewów i drzew z ich obszaru, ekstensywne koszenie łąk i użytkowanie kośne, także w okresie trwałości projektu .

 

4) Ograniczenie antropopresji na obszary chronione poprzez budowę i utrzymanie w okresie trwałości projektu przez Wnioskodawcę i Podmioty upoważnione infrastruktury turystycznej. Ścieżki pieszo-rowerowe wytyczono po trasie istniejących dróg śródpolnych i leśnych w sposób kierujący ruch turystyczny poza środowiska przyrodnicze (91E0, 91F0, 6440).

 

5) Działaniach edukacyjnych. Zaplanowany w latach 2020-2021 program "Zielona Szkoła na Obszarze Natura 2000" wpłynie na podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej wśród młodzieży szkół podstawowych stanowiąc tym samym podstawę do zapewnienia trwałości wszystkich działań ochronnych obszaru w świadomości mieszkańców i turystów.

6) Ograniczeniu emisji CO2 (biosekwestracja CO2) poprzez tworzenie i utrzymanie zielonej infrastruktury - Park Nauk Przyrodniczych.

Poprawiony: wtorek, 24 marca 2020 14:34
 
Nabór urzędników wyborczych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2018 13:21

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze prowadzi nabór na stanowisko urzędnika wyborczego. Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/wybory/79-wybory-samorzdowe-2018/915-2018-03-29-11-19-50

 
Zapraszamy na szkolenie komputerowe PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 13:16

20180316plakat-eobywatel

 
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Informacja o wyłączeniu mostu z ruchu (Grodziec Mały) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 marca 2018 11:39
Informujemy, że w okresie od 6 marca do 31 sierpnia 2018 roku na obiekcie mostowym w ciagu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 32+830 w poblizu miejscowosci Grodziec Mały wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Polegała ona będzie na całkowitym wyłaczeniu obiektu z ruchu kołowego i pieszego oraz na wprowadzeniu oznakowania informującego o zamknięciu drogi i trasie objazdu.
 
Dzień Kobiet 2018 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 marca 2018 16:35

2018.03.08 - DZIEŃ KOBIET-PLAKAT

 
Dzielnicowi - punkt przyjęć interesantów PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 marca 2018 10:49

Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach 11:00-13:00 prowadzony jest przez naszych dzielnicowych punkt przyjęć interesantów

 

Gmina Bytom Odrzański

 st. post. Andrzej Idczak

nr służbowego telefonu komórkowego - 519 534 493

(dostępny w czasie służby)

Punkt przyjęć interesantów w każdy wtorek

od 11:00 do 13:00 - Bytom Odrzański ul. Rynek 2.

ulice: 1 Maja, 8 Maja, Aleja 900 lecia, Bolesława Krzywoustego, Dworcowa (nr od 1-10), Głogowska, Górna, Kolbego, Konopnickiej, Kopernika (nieparzyste), Kościelna, Kożuchowska, Kusocińskiego, Łąkowa, Mała, Mostowa, Nadbrzeżna, Narożna, Nowe Miasto, Poprzeczna, Pszeniczna, Rataja, Robotnicza, Rynek, Sienkiewicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Szkolna, Wąska, Widok, Wodna, Wybickiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Żytnia.

miejscowości: Bodzów, Bonów, Drogimil, Kropiwnik, Sobolice, Wierzbnica.

Gmina Bytom Odrzański

st. sierż. Mateusz Bogus

nr służbowego telefonu komórkowego - 519 534 487

(dostępny w czasie służby)

Punkt przyjęć interesantów w każdy wtorek

od 11:00 do 13:00 - Bytom Odrzański ul. Rynek 2.

ulice: Akacjowa, Andersa, Botaniczna, Cicha, Ciemna, Cmentarna, Daszyńskiego, Dmowskiego, Dworcowa (nr od 11-30), Fabryczna, Garażowa, Hallera, Jęczmienna, Klonowa, Kolejowa, Kopernika (nr parzyste), Korfantego, Kręta, Krótka, Liliowa, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Narutowicza, Nowosolska, Ogrodowa, Osiedle 11 Listopada, Osiedle Piastowskie, Osiedle Rybackie, Osiedlowa, Paderewskiego, Park Morasiewicza, Piaskowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, Sadowa, Sucharskiego, Szeroka, Topolowa, Witosa, Dębowa.

miejscowości: Bycz, Królikowice, Małaszowice, Pastuszyn, Popowo, Tarnów Bycki.

 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 lutego 2018 08:40

MPI GPI Bytom Odrzański proc

 
Informacja nt. usuwania azbestu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 stycznia 2018 13:58

Bytom Odrzański, dnia 17.01.2018 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański w 2018 r. będzie realizowała Program priorytetowy NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Dofinansowanie przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bytom Odrzański (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady), obejmuje koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów azbestowych (bez kosztów zakupu materiałów budowlanych).

Więcej…
 
KOMUNIKAT Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 grudnia 2017 08:56

Poniżej do pobrania KOMUNIKAT Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz ten plik (komunikat 2.pdf)komunikat 2.pdf[ ]55 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 33