Urząd Miejski
Zdobądź nową wiedzę za darmo! PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 listopada 2020 11:19
Gmina Bytom Odrzański wraz z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenia, które dadzą Ci nowe umiejętności działania w Internecie. Ty bierzesz udział w wartościowym szkoleniu, w zamian za to szkoły w gminie dostaną nowe komputery do swoich pracowni.
Wszystkie informacje oraz możliwość zapisania się tutaj: https://miedziowestowarzyszenie.pl/bytomodrzanski/
 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 listopada 2020 14:06

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 t.j.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 24.11.2020r.

 

 
Spis Rolny 2020 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 listopada 2020 11:05

Plakat A3 3 mm spadu CMYK

 
Przerwa w dostawie wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 listopada 2020 11:58

Przerwa w dostawie wody 25.11.2020 r

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 listopada 2020 09:57

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

679/5

 

0,4145

 

Bp - 0,4145 ha

 

 

ZG1N/00053448/3

 

miasto

Bytom Odrzański

ul. Fabryczna

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana.  
Przeznaczona do sprzedaży na cele inwestycyjne o funkcji produkcyjno-technicznej.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański, przeznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

244.040,00

+ 23 % VAT

 

 

24.404,00 

 

2.450,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2020r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07 grudnia 2020rwymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański.Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:                                                       - w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie o reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze
stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia 
nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie 
aktu notarialnego.

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.

  - że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

  - że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

  7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

  8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

  9.Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

   10.  W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.

   11.  Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

   12.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   13.  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

   Bytom Odrzański, dnia 10.11.2020r.

    
   Zamknięta droga Nowa Sól - Stany PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   czwartek, 22 października 2020 09:43

   Komunikat

   Powiatowy Zarząd Dróg w Nowe Soli informuję, że ze względu na wysoki stan rzeki Odry, droga powiatowa 1027F relacji Stany - Lipiny, na odcinku Nowa Sól - Stany od dnia 22.10.2020 r. będzie zamknięta dla ruchu pojazdów.

    

    

   Załączniki:
   Pobierz ten plik (doc02315020201022091739.pdf)Komunikat PZD[ ]134 Kb
    
   Uwaga PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   piątek, 16 października 2020 09:25

   Szanowni mieszkańcy

    
   Przerwa w dostawie wody! PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   środa, 14 października 2020 11:43

   Ogłoszenie proc

    
   Awaria! PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   wtorek, 06 października 2020 11:01

    

   OGŁOSZENIE

   Szanowni mieszkańcy, Odbiorcy wody w Gminie Bytom Odrzański

   W związku z  awarią na stacji uzdatniania wody w Wierzbnicy  w dniu 06 października 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej  w Bytomiu Odrzańskim informuje mieszkańców miejscowości Wierzbnica, Bonów, Bodzów, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Bycz i Sobolice o przerwie w dostawie wody do godziny 1400. W późniejszych godzinach może wystąpić pogorszenie jakości wody za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

   Dyrektor /-/ Marceli Borowiecki/

    

    
   PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   wtorek, 06 października 2020 10:55

   BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

    

   Numer działki

   Powierzchnia nieruchomości

   ha

   i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

   Numer

   KW

   Położenie

   nieruchomości

   Przeznaczenie nieruchomości
   i sposób jej

   zagospodarowania

   Cena

   nieruchomości

   w zł

    

   Wadium

   w zł

    

   Minimalna wysokość postąpienia

   w zł

    

    

   452/64

    

   0,6190

    

   RV - 0,5960 ha

   ŁIV - 0,0230 ha

    

   ZG1N/00020151/4

    

   gmina

   Bytom Odrzański

   obręb
   Tarnów Bycki

    

   Zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana.
   Przeznaczona do sprzedaży na cele inwestycyjne o funkcji produkcyjno-technicznej.

   Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta i gminy Bytom Odrzański wieś Tarnów Bycki (obszar 5B), stanowiącym załącznik
   nr 6 do uchwały nr XVI/126/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11.02.2005r. oznaczona jest symbolem P,S – „tereny o funkcji produkcyjno-technicznej, uciążliwość inwestycji nie może przekraczać granicy własnej działki”.      

    

   160.720,00

   + 23 % VAT

    

    

   16.072,00

    

   1.610,00

    

   WARUNKI PRZETARGU

    

   1. 1.Przetarg odbędzie się 06 listopada 2020r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
   2. 2.Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
   3. 3.Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02 listopada 2020r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
   4. 4.Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   5. 5.Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

   - w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie o reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

   - w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

   - w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

   1. 6.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

   - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

   - że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

   - że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

   1. 7.Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
   2. 8.Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
   3. 9.Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
   4. 10.W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
   5. 11.Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
   6. 12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
   7. 13.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

       

   Bytom Odrzański, dnia 06.10.2020r.

    

    
   Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia PDF Drukuj Email
   Urząd Miejski
   Wpisany przez Administrator   
   wtorek, 29 września 2020 12:45

    

   Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

   Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

    

   Bytom Odrzański, 29.09.2020r.

    

    
   << pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

   Strona 1 z 35