Informacja dla użytkowników wieczystych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2011 07:44

Informacja dla użytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia działki na własność.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego informuje, że w celu skorzystania z obowiązujących jeszcze przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) w zakresie przewidzianych przez ustawodawcę bonifikat od opłaty za przekształcenie...

- w wysokości 90% (z tytułu dochodów na jednego członka rodziny nie przekraczających przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia art. 9 ust. 8 ustawy tj. 2917,14 zł brutto)

- oraz w wysokości 50% (dla osób, których nieruchomość ma ustanowione prawo użytkowania wieczystego przed 5 grudnia 1990r. oraz ich następców prawnych art. 4 ust. 9 ustawy)

należy się pośpieszyć ze złożeniem właściwego wniosku.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 powołanej powyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005r. z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Przepisy dotyczące zastosowania powyższych bonifikat obowiązują w okresie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010r. (Sygn. akt K/9/08)w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dotyczących obligatoryjnych bonifikat od opłat za przekształcenie tj. art. 4 ust. 8 i 9 ustawy.

Wobec tego, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego może udzielać przedmiotowych bonifikat wnioskodawcom spełniającym kryterium ich udzielania do dnia 08 sierpnia 2011r.

Po tym terminie będą wydawane decyzje administracyjne w tym zakresie zgodnie z ustawą do końca terminu przewidzianego w art. 1 ust. 5 ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012r., ale bez omówionych bonifikat od opłaty za przekształcenie.

Z uwagi na procedurę prowadzącą do wydania decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości trwającą około 2-3 miesięcy, złożenie wniosku do końca połowy maja 2011r. pozwoli na jego rozpatrzenie z zastosowaniem jeszcze obowiązujących przepisów dotyczących bonifikat.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, pokój nr 10,  II piętro.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości

- kopię dokumentu, na podstawie którego użytkowanie wieczyste zostało nabyte

- wypełnione oświadczenie o dochodach brutto na jednego członka rodziny za II półrocze 2010r. wraz z dokumentami poświadczającymi tj. zaświadczenie od pracodawcy, Urzędu Skarbowego lub ZUS- w przypadku ubiegania się o bonifikatę w wysokości 90%.

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2011 07:48