Promocja
Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 14:27

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto pomiędzy Gminą Bytom Odrzański, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański, działka nr 1751”.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1.253.985,00 zł, w tym dotacja w wysokości: 203.900,00 zł., natomiast pożyczkę otrzymano w wysokości: 815.600,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody.

 

Poprzez realizację zadania został osiągnięty następujący efekt ekologiczny:

- zwiększenie produkcji wody,

- zwiększenie wydajności SUW,

- poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom.

 

 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów... PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 lipca 2018 09:00

 

logotypEFRR

 

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”

 

W ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

Poziom dofinansowania: 85 %

Cel i efekt projektu: ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. Lider projektu – Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisało umowę o dofinasowanie projektu pt.:

 

”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT”.

 

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

 

Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług komunalnych dla ludności na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie następujących modułów:

*Moduł nr 1 – System informacji Przestrzennej

*Moduł nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

*Moduł nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

 

Okres realizacji: Lipiec 2017 rok – Czerwiec 2020 rok.

 

 

 

 
Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 stycznia 2018 13:14

Leader

 

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim – etap III”.

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: dostęp do zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę przystani rzecznej nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim

 

Całkowity koszt operacji: 300.000 zł., w tym pomoc z EFRROW: 190.890 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane.

 
Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
sobota, 16 września 2017 11:24

logotypEFRR

„Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański”

W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”

Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”

Całkowita wartość projektu: 3 739 372,73 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 040 140,43 PLN

Kwota dofinansowania: 2 584 119,34 PLN - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 2 584 119,34 PLN

Cel projektu: Poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Bytom Odrzański

 

Informuję, że w dniu 12 września 2017 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

„Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański”

Całkowita wartość projektu: 3 739 372,73 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 3 040 140,43 PLN

Kwota dofinansowania: 2 584 119,34 PLN

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę oczyszczalni ścieków, remont budynku socjalnego, i budynku technicznego, likwidację istniejących zużytych techn. obiektów, w tym demontaż kraty koszowej, sita spiralnego, demontaż 4 poletek osadu, zlewni ścieków dowożonych,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszenicznej i Żytniej w miejscowości w miejscowości Bytom Odrzański na odcinku 877 m,

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pszenicznej i Żytniej w miejscowości Bytom Odrzański o długości 543,29 m,

- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Tarnowie Byckim.

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 10 stycznia 2017 r.

2)zakończenie rzeczowe: 31 lipca 2018 r.

3)zakończenie finansowe: 31 sierpnia 2018 r.

 
Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 stycznia 2017 11:43

Rew

W dniu 19 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Bytom Odrzański zawarto umowę nr RPLB.09.02.01-08-0006/16-00 o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Całkowita wartość zadania: 11.129.160,37 zł., w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.252.300,13 zł.,

- z budżetu Państwa: 1.100.306,69 zł.,

- wkład własny Beneficjenta (Gminy): 1.776.553,55 zł.

 

Zakres prac w szczególności obejmuje:

- przebudowę bytomskiej starówki,

- budowę Dziecięcego Parku Marzeń przy ul. Kościelnej,

- przebudowę terenów wokół szkół (ul. Kościelna, ul. Kożuchowska),

- remont dachu kościoła Rzymsko-Katolickiego ,

- monitoring miejski,

- adaptację budynku przy ul. Dworcowej 1 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych.