Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański Drukuj
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 października 2011 07:55

Tytuł projektu:     "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański

Beneficjent:          Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:              IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:            9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III dla co najmniej 35% uczniów uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bytomiu Odrz.

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, podniesienie umiejętności komunikacji przez zajęcia socjoterapeutyczne – terapia poprzez teatr, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady przez dzieci  uczące się w klasach I-III w Zespole Szkół Gminy Bytom Odrzańskim z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.

 

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III  szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim- 67 uczniów, którzy biorą udział w dwóch lub trzech zajęciach zaproponowanych w projekcie.

REKRUTACJA

Rekrutacja do  projektu odbyła się w dniach od 15.09 do 30.09.2011r. i wyłoniono:

20 uczniów klas I-III do zajęć:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia,
  1. uczniów klas I-III do zajęć:
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

20 uczniów klas I-III do zajęć:

  • Logopedycznych  dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,

18 uczniów klas I-III do zajęć:

  • socjoterapeutycznych –terapia poprzez teatr-dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej,

24 uczniów klas I-III do zajęć:

  • z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy z elementami muzykoterapii,

STRONY INTERNETOWE PROJEKTU:

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco  na poniższych stronach; www.zsbo.home.pl oraz www.bytomodrzanski.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty:

- regulamin uczestnictwa w projekcie
- deklaracja uczestnictwa
- plan zajęć
- usprawiedliwienie
- rezygnacja

Koordynator projektu - Katarzyna Zielonka