PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 listopada 2020 09:57

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

679/5

 

0,4145

 

Bp - 0,4145 ha

 

 

ZG1N/00053448/3

 

miasto

Bytom Odrzański

ul. Fabryczna

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana.  
Przeznaczona do sprzedaży na cele inwestycyjne o funkcji produkcyjno-technicznej.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański, przeznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości nastąpić może w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

 

244.040,00

+ 23 % VAT

 

 

24.404,00 

 

2.450,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 

 1. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2020r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07 grudnia 2020rwymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański.Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:                                                       - w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie o reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze
stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia 
nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie 
aktu notarialnego.

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.

  - że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

  - że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

  7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

  8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

  9.Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

   10.  W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.

   11.  Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

   12.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

   13.  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

   Bytom Odrzański, dnia 10.11.2020r.