PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Drukuj
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 października 2020 10:55

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

452/64

 

0,6190

 

RV - 0,5960 ha

ŁIV - 0,0230 ha

 

ZG1N/00020151/4

 

gmina

Bytom Odrzański

obręb
Tarnów Bycki

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Przeznaczona do sprzedaży na cele inwestycyjne o funkcji produkcyjno-technicznej.

Teren, na którym położona jest nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta i gminy Bytom Odrzański wieś Tarnów Bycki (obszar 5B), stanowiącym załącznik
nr 6 do uchwały nr XVI/126/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11.02.2005r. oznaczona jest symbolem P,S – „tereny o funkcji produkcyjno-technicznej, uciążliwość inwestycji nie może przekraczać granicy własnej działki”.      

 

160.720,00

+ 23 % VAT

 

 

16.072,00

 

1.610,00

 

WARUNKI PRZETARGU

 

 1. 1.Przetarg odbędzie się 06 listopada 2020r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. 2.Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. 3.Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02 listopada 2020r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. 4.Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. 5.Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie o reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. 6.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

- że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

- że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

 1. 7.Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
 2. 8.Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 3. 9.Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 4. 10.W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 5. 11.Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 6. 12.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. 13.Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

    

Bytom Odrzański, dnia 06.10.2020r.