Konkurs ofert na przygotowanie i dostarczanie obiadów Drukuj
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 lipca 2020 08:17

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim ogłasza konkurs ofert na przygotowanie i dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim od dnia 2 września 2020r. (szacunkowa liczba obiadów 50 sztuk).


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 3884149 w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami lokalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 15 lipca 2020r. do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły, ul. Kościelna 9, 67-115 Bytom Odrzański.
Oferent załącza do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do konkursu ofert) następujące dokumenty:
1) Aktualna decyzja właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzająca spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków, usług cateringowych oraz transportu żywności w ramach prowadzonej działalności;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
4) Opis doświadczenia zawodowego (Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego obiadu dwudaniowego dla uczniów szkoły podstawowej przez okres co najmniej 6 miesięcy - potwierdzone dowodem, że usługi były lub są świadczone należycie);
5) Przykładowy jadłospis dekadowy (zgodny z aktualnym stanem prawnym).

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

/-/ Stefania Mirecka