Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 stycznia 2020 13:16

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020.Na realizację Konkursu przeznaczył kwotę 5.500.000 zł.

Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. Proszę o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym, współpracującym z Państwem, w zakresie pomocy osobom zmagającym się z problemem bezdomności.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób bezdomnych:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.);
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

 

Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Formularze ofert, należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - osobiście lub listem poleconym - z dopiskiem „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Termin do 11 lutego 2020 r.