OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 stycznia 2020 14:18

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki Powierzchnia nieruchomościhai oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów NumerKW Położenienieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jejzagospodarowania
Cenanieruchomościw zł  Wadiumw zł  Minimalna wysokość postąpieniaw zł 
6/7 0,2917RIIIb – 0,0401 ha,PsIV – 0,1640 ha,PsV – 0,0876 ha ZG1N/00063271/4 gminaBytom Odrzańskiobręb Bodzów Grunty orne i pastwiska.Przeznaczona na cele zagrodowe.Tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego
z przewagą zabudowy zagrodowej, obszar rozpoznania złoża soli
i lokalizacji kopalni soli oraz obiektów podziemnego magazynu węglowodorów.Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
36.420,00 3.642,00 370,00

WARUNKI  PRZETARGU

  1. Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020r. o godz. 900 w pokoju nr 221 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
  2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 lutego 2020r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
  4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
  5. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
  6. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
  7. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
  8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
  9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).
Bytom Odrzański, dnia 14.01.2020r.