Afrykański pomór świń u dzików (ASF) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 11:38
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego (http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/3163/"">Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 3163) Gmina Bytom Odrzański znalazła się w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików.
 
Na obszarze skażonym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań.
Na obszarze skażonym nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowej Soli każdego upadku świń;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych dały wynik pozytywny;
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowej Soli;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych;
10) przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.