OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 października 2019 15:41

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 

Numer działki

Powierzchnia nieruchomości

ha

i oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów

Numer

KW

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej

zagospodarowania

Cena

nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

w zł

 

 

99/52

 

0,4490

 

B – tereny mieszkaniowe

 

ZG1N/00020107/1

 

miasto

Bytom Odrzański

ul.  Sadowa

 

 

Zurbanizowana nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności.  Przeznaczona do sprzedaży pod budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w tym miejscami parkingowymi i billboardem reklamowym 
oraz rozbiórki garażu.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
Dla nieruchomości wydano  decyzję Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o warunkach zabudowy
nr PP.6730.48.2018 z dnia 16.01.2019r. określającą warunki zabudowy dla w/w inwestycji.

Nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do rozbiórki istniejącego budynku garażowego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Bytomiu Odrzańskim i wybudowania nowego budynku garażowego o pow. użytkowej 80,08 m2 na sąsiedniej działce oznaczonej nr 99/53 zgodnie z warunkami zabudowy
i przygotowaną koncepcją budynku (do wglądu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim).

Nabywca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy notarialnej do zawarcia stosownego porozumienia
z właścicielem budynku o zasadach i terminach rozbiórki
i budowy nowego budynku garażowego.

 

 

323.500,00

+ 23 % VAT

 

 

32.350,00

 

3.240,00

 

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 29 listopada 2019r. o godz. 900 w pokoju nr 221  w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
  • -w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • -w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • -w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
  • -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bytom Odrzański w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • -że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • -że zapoznały się z dokumentami dotyczącymi sposobu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.
 7. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
 8. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 10. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 11. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 13. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 29.10.2019r.