OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD BUDOWĘ KAMIENICY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 października 2019 13:48

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OGŁASZA PRZETARG

Na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta   Bytom Odrzański przy ul. Rynek i ul. Bolesława Krzywoustego, oznaczonej nr działek 270/2 (część) i 271/10 (część) o łącznej powierzchni 0,0220 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00020105/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalno-usługowego (kamienicy).

Nieruchomość leży w obszarze dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania  przestrzennego. Teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej z przewaga zabudowy wielorodzinnej, tereny usług i administracji, ciągi usługowe. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Dla terenu przeznaczonego pod dzierżawę wydano decyzję o warunkach zabudowy nr PP.6730.9.2019 z dnia 19.04.2019r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalno-usługowego na części działek 270/2 i 271/10 położonych w Bytomiu Odrzańskim.

Przetarg jest ograniczony ze względu na sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Po wybudowaniu kamienicy istnieje możliwość sprzedaży zabudowanego gruntu na rzecz dzierżawcy.

 

WARUNKI  PRZETARGU

  1. Przetarg odbędzie się 22 listopada 2019r. o godz. 900 w  Urzędzie  Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 (pokój nr 221).
  2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści zł) netto plus 23 % podatku VAT.
  3. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Wadium w wysokości 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy zł) należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 listopada 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
  6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 30 dni od daty przetargu.
  7. W przypadku uchylania się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
  8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
  9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 22.10.2019r.