PRZETARG NA BASEN W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lutego 2019 15:05

PRZETARG

 NA BASEN W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości – „BASEN MIEJSKI” w Bytomiu Odrzańskim.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 967 o powierzchni 1,1506 ha położona na terenie miasta Bytom Odrzański, zabudowana niecką basenu, budynkiem przebieralni, ogrodzeniem z siatki i półfabrykatów, drogą dojazdową i chodnikiem oraz boiskiem do siatkówki plażowej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 58179.Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia basenu rekreacyjnego- ogólnodostępnego oraz małej gastronomii. Każdy z uczestników ma prawo przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i zobowiązań.

 

Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu.

etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim w dniu 12.03.2019r. o godz. 1100

II. Warunkiem udziału w przetargu jest :

1) Wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł).

2) Złożenie oferty do 12 marca 2019r. do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

III.    Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem z rachunku bankowego uczestnika przetargu na rachunek bankowy  Gminy Bytom Odrzański: BS nr  46 9674 0006 0010 0023 0739 0001 najpóźniej do 07.03.2019r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bytom Odrzański.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

IV. Złożona pisemna oferta powinna zawierać :

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,-oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym budowli i budynków zlokalizowanych na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
  4. oferowaną wysokość czynszu rocznego netto i sposób jego zapłaty,
  5. proponowany sposób realizacji warunków przetargu i istotnych warunków umowy dzierżawy.
  6. koncepcję i warunki na jakich prowadzone będzie kąpielisko miejskie w szczególności:
    1. sposób rozliczania zużytej wody i środków chemicznych do jej uzdatniania,
    2. godziny otwarcia kąpieliska miejskiego

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA BASEN W BYTOMIU ODRZAŃSKIM.”

Oferty złożone lub doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ważne bez względu na liczbę uczestników.

VI. Istotne warunki umowy dzierżawy:

1)   nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres do 3 lat,
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia basenu rekreacyjnego - ogólnodostępnego oraz małej gastronomii, istnieje możliwość przedłużenia umowy na kolejne lata,

2)   wydzierżawiający nie wyraża zgody na samowolną rozbudowę oraz lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem. Ewentualne planowanie przez dzierżawcę adaptacje, budowy czy przebudowy obiektu muszą być każdorazowo uzgodnione z wydzierżawiającym i wymagają jego zgody na piśmie.

3)   czynsz, który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do ostatniego dnia roku kalendarzowego za każdy rok umowy dzierżawy,

4)   dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty czynszu dzierżawnego, łącznie z podatkiem VAT według stawki 23% ,

5)  dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy,

6) dzierżawca z dniem zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany jest do jednoczesnego ubezpieczenia umowy dzierżawy na czas trwania umowy,

7)   wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu oraz w przypadku, gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z przeznaczeniem i celem umowy dzierżawy,

8) wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po zakończeniu „sezonu letniego” w przypadku możliwości zagospodarowania tego terenu w inny niż dotychczas sposób,

9) dzierżawca może wypowiedzieć umowę za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po zakończeniu „sezonu letniego” w przypadku rezygnacji z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości objętej umową z tym, że upływ wypowiedzenia nie może nastąpić wcześniej niż na koniec miesiąca września każdego roku.

10)  dzierżawca zobowiązany będzie do dokonywania we własnym zakresie  i na własny koszt konserwacji przedmiotu dzierżawy oraz remontów bieżących.

11) dzierżawca będzie zobowiązany informować wydzierżawiającego o terminie rozpoczęcia działalności basenu.

VII. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, pokój nr 10 lub tel 68-3884022 w godzinach pracy Urzędu.

Bytom Odrzański, dnia 12.02.2019r.