PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 grudnia 2016 14:33

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański, oznaczonej nr działki 725/3 o pow. 0,2999 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00059043/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom Odrzański struktura funkcjonalno-przestrzenna dla zbywanej nieruchomości określona została jako teren użytków rolnych. W skład działki wchodzą następujące użytki: RIII-0,2999 ha).
Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2017r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł).

3. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

4. Wadium w wysokości 1.120,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia zł) należy je wpłacić na konto nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 stycznia 2017r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański.

5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości.

7. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

8. W przypadku uchylania się nabywców od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.

9. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 068-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 27.12.2016r.