GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27 PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 września 2017 16:13
Ogłoszenie nr 500025981-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Fundacja Moje Miasto: Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 562469-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja Moje Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 97804102000000, ul. Rynek  1, 67115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 388 40 22, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 0-68 388 40 26. 
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl 
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
FMM.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27”, obejmujące m.in.: 1)Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: - wykucie z muru haków, wsporników, wysięgników, opraw, tabliczek itp. – 21 szt. - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 515,88 m2, - rozebranie rur PCV – 38,80 m, - rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku – 42,40 m, - rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej – 127,33 m2, 2) Docieplenie ścian: - ręczne gruntowanie podłoża emulsją – 503,06 m2, - ręczne gruntowanie podłoża przed malowaniem preparatem Hydro Tiefen-grund 0725 Remmers – 462,26 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką typu „ISPO” – 134,37 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekka typu „ISPO” – 327,89 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekką typu „ISPO” - miejsca szczególnie narażone – 79,37 m2, - docieplenie ścian zewn. budynków- ochrona narożników wypukłych - 211,03 m, - zewnętrzne profile ciągnione szlachetne, o szer. w rozwinięciu do 40 cm – 38,60 m, - zewnętrzne profile ciągnione szlachetne, o szer. w rozwinięciu do 25 cm – 38,30 m, 3) Wymiana okien i drzwi: - wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 4szt., - montaż nowych okien z PCV – 4 szt., - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych – 4 szt., 4) Obróbki blacharskie: - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – 29,19 m2, - jednokrotne lakierowanie powierzchni opierzeń i obróbek blacharskich – 29,19 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45262120-8, 45421130-4, 45410000-4, 45442110-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121533 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KAROTO Karolina Bednarczyk 
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adres pocztowy: ul. Jedności Robotniczej 16F/7 
Kod pocztowy: 67-200 
Miejscowość: Głogów 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172777,90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172777,90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172777,90 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500025981-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Fundacja Moje Miasto: Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 562469-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja Moje Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 97804102000000, ul. Rynek  1, 67115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 388 40 22, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 0-68 388 40 26. 
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl 
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
FMM.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Kożuchowska 27”, obejmujące m.in.: 1)Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: - wykucie z muru haków, wsporników, wysięgników, opraw, tabliczek itp. – 21 szt. - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 515,88 m2, - rozebranie rur PCV – 38,80 m, - rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku – 42,40 m, - rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej – 127,33 m2, 2) Docieplenie ścian: - ręczne gruntowanie podłoża emulsją – 503,06 m2, - ręczne gruntowanie podłoża przed malowaniem preparatem Hydro Tiefen-grund 0725 Remmers – 462,26 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką typu „ISPO” – 134,37 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekka typu „ISPO” – 327,89 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekką typu „ISPO” - miejsca szczególnie narażone – 79,37 m2, - docieplenie ścian zewn. budynków- ochrona narożników wypukłych - 211,03 m, - zewnętrzne profile ciągnione szlachetne, o szer. w rozwinięciu do 40 cm – 38,60 m, - zewnętrzne profile ciągnione szlachetne, o szer. w rozwinięciu do 25 cm – 38,30 m, 3) Wymiana okien i drzwi: - wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 4szt., - montaż nowych okien z PCV – 4 szt., - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych – 4 szt., 4) Obróbki blacharskie: - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – 29,19 m2, - jednokrotne lakierowanie powierzchni opierzeń i obróbek blacharskich – 29,19 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45262120-8, 45421130-4, 45410000-4, 45442110-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121533 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: KAROTO Karolina Bednarczyk 
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adres pocztowy: ul. Jedności Robotniczej 16F/7 
Kod pocztowy: 67-200 
Miejscowość: Głogów 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172777,90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172777,90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172777,90 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.