Formularze PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lutego 2010 15:32

 

Alkohole
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / podawanie napojów alkoholowych*
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż nalpojów alkoholowych
3. Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Działalność gospodarcza
1. Wniosek wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Urząd Stanu Cywilnego
1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego
4. Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
5. Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
6. Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
8. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
Podatki i opłaty lokalne
1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNYśro
4. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
5. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
7. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Planowanie Przestrzenne
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Drogi
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
2. Wniosek o wydanie decyzji w celu naliczenia opłat za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi gminnej
Obrót Mieniem Komunalnym, Rolnictwo, Ochrona Środowiska i Obrona Cywilna
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wniosek
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia procedura, Zakres
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wniosek
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wniosek
Pracownicy młodociani
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3. Instrukcja wypełniania formularza
Rejestr działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie majątkowe radnego gminy
1. Wzór do wydruku
2. Formularz elektroniczny
Świadczenia rodzinne
1. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (300+)
2. Świadczenie wychowawcze
3. Zasiłek rodzinny
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
5. Zasiłek pielęgnacyjny
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
7. Świadczenie pielęgnacyjne
8. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego